Theoretical fundamentals of the integration process of banking institutions and insurance companies of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.5544196

Keywords:

bancassurance, integration, integration mechanism, banking institutions, insurance companies, banking risk, crediting, bank, banking activity

Abstract

This article reveals the theoretical foundations of the integration process of banking institutions and insurance companies of Ukraine. The concept of “bank insurance” of own and by definition of various scientists is theoretically substantiated. It is established that the integration of banking and insurance should also be considered as a macroeconomic phenomenon, as this process in its scale and pace of development in the world already covers not only the integration relationship between individual banks and insurance companies, but also the integration of banking and insurance institutions. are participants in the financial market of a particular country. It is proved that the concept of integration of banking and insurance can be defined as the process of combining the capital of insurance companies and banks or their participation in the capital and division of resources of BSI components (management, information, technology, personnel, etc.) in the case of joint financial services. An important component of modern economic relations is the development of globalization and integration processes, which have been transformed into a powerful direction of building world economic relations, which determines the direction of social, economic and political development. It is studied that the development of international economic integration patronized the emergence of integration processes in world markets for financial services. Since the late 80's of the twentieth century. industrialized countries created conditions in the financial markets, which contributed to the mutual segmental penetration of the banking and insurance markets. Integration processes, which allow the country to join the world community (globalization), directly affect the development of the environment in the domestic market, including to ensure the interaction between the insurance and banking markets and the integration of their own benefits.

References

Pro zasady vnutrishnoii zovnishnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 2411-VI. (2010). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2411-17 [in Ukrainian].

Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi informuvannia ta nalahodzhennia komunikatsii z hromadskistiu z aktualnykh pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy na period do 2017 roku. Rozporjadzhennja vid 27 bereznja 2013 r. № 168-r. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/168-2013-%D1%80 [in Ukrainian].

Bulatova, E. V. (2004). Razvitie mezhregionalnogo sotrudnichestva kak osnovy integracii. Problemy razvitiya vneshneekonomicheskih svyazej i privlechenie inostrannyh investicij: regionalnyj aspekt. Sbornik

nauchnyh trudov. (s. 120-123). Doneck: DonNU [in Ukrainian].

Vasiurenko, O.V., Volokhata, N.O. (2006). Ekonomichnyi analiz diialnosti komertsiinykh bankiv: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Volkova, V. V., Volkova, N. I. (2016). Bankostrakhuvannia yak suchasnyi metod minimizatsii kredytnoho ryzyku banku. Elektronnyi zhurnal “Finansy, oblik, banky” 1(21). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2016_1_7 [in Ukrainian].

Haidukevych, T. B. (2017). Funktsionuvannia ta vzaiemodiia bankivskykh ta nebankivskykh finansovykh instytutiv v Ukraini. Тernopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. Ternopil [in Ukrainian].

Davydenko, N. M. (2006). Kontseptualna model otsinky finansovoho stanu bankivskykh ustanov. Aktualni problemy ekonomiky, 9, 30–37 [in Ukrainian].

Yermoshenko, A. M. (2012). Mekhanizm intehratsii strakhovykh kompanii z bankamy u systemi vzaiemodii uchasnykiv finansovoho rynku. BIZNES INFORM, 6, 152-155 [in Ukrainian].

Zhuravin, S. H. (2009). Korporativnoe upravlenye: slov.-sprav. Moskva: Ankyl, 920 [in Russian]

Reverchuk, S. K., Syva, T. V., Kubiv, S. I., Vovchak, O. D. (2005). Istoriia strakhuvannia: pidruchnyk. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Kremen, V. M. (2008). Osoblyvosti vykorystannia kontseptsii “bancassurance” u diialnosti finansovykhkonhlomerativ. Ekonomichnyi prostir, 20, 99–106 [in Ukrainian].

Zharikova О., Cherkesenko, K. (2021). Integration of banks and insurance companies activities in Ukraine. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 11(2), 42-57. DOI: 10.33445/sds.2021.11.2.5

Novykova, M. V., Svyrydovych, M. S., (2014). Finansovyi supermarket yak forma intehratsii bankiv i strakhovykh kompanii. Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury, 38 [in Ukrainian].

Pikus, R. V. (2012). Finansovyi supermarket yak forma intehratsii bankiv i strakhovykh kompanii. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, 1 (27), 181–187 [in Ukrainian].

Potapenko E. G., Kulapov V. L. (2011). Teoreticheskie osnovy pravovoj integracii: monografija. Moskva: Jurlitinform [in Russian].

Prykaziuk, N. V., Bilokin, L. O. (2017). Teoretychne uporiadkuvannia metodiv ta instrumentiv finansovoho ryzyk-menedzhmentu strakhovykh kompanii. Ekonomichnyi analiz: zb.nauk. prats. Ternopil: “Ekonomichna dumka”, 27 (1), 139-149 [in Ukrainian].

Solovei, N. V. Vzaiemodiia strakhovykh kompanii ta komertsiinykh bankiv. [in Ukrainian].

Sliusar, A. (2006). Bancassurance yak finansovyi produkt i biznes. Finansovyi rynok Ukrainy. 3, 21–22 [in Ukrainian].

Tkachenko, N. (2015). Determinanty rozvytku bankivskostrakhovoi modeli kompleksnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv finansovykh posluh. Elektronnyi zhurnal “Svit finansiv”, 4, 56-64. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/svitfin_2015_4_7 [in Ukrainian].

Uhryn L. (2002). Intehratsiini protsesy: mizhnarodnyi aspect. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: filosofski nauky. 4, 256-264 [in Ukrainian].

Downloads

Published

2021-10-01

How to Cite

Zharikova О. ., Pashchenko , O. ., & Cherkesenko , K. . (2021). Theoretical fundamentals of the integration process of banking institutions and insurance companies of Ukraine. Political Science and Security Studies Journal, 2(3), 39-46. https://doi.org/10.5281/zenodo.5544196

Issue

Section

Articles